VBRO Evergreen

Brugge keurt Klimaatplan 2030 goed en wil helft minder CO2 uitstoten

Op de gemeenteraad van maandag 21 februari 2022 wordt het klimaatplan 2030 ter goedkeuring voorgelegd. Het klimaatplan is het resultaat van anderhalf jaar studie- en denkwerk. Het is gebaseerd op een expertenrapport en de bijdrage van diverse betrokken organisaties, overheden en Bruggelingen. Het klimaatplan 2030 wordt gelanceerd onder de noemer BruggeNaarMorgen, samen zorgen voor een klimaatneutraal en -robuust Brugge.

Burgemeester Dirk De fauw: “Brugge is een fantastische stad om te wonen en werken en dat willen we zo houden. In Brugge willen we tegen 2030 de directe uitstoot van CO2 met de helft laten afnemen. Tegelijk maken we de stad klaar voor periodes van droogte, hitte en extreme neerslag. Zo maken we Brugge klaar voor morgen: klimaatneutraal en klimaatrobuust.”

Met deze uitdaging respecteert Stad Brugge de klimaatakkoorden van Parijs en Glasgow en draagt ze haar steentje bij om de opwarming van de aarde te beperken tot max 1,5°C.

Schepen van Klimaat Minou Esquenet: “Het klimaatplan 2030 is opgebouwd rond zeven ‘Bruggen Naar Morgen’ en twintig pijlers. Er zijn meer dan 228 acties opgenomen die Brugge op weg zetten naar een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad tegen 2050. Het Klimaatplan 2030 is tot stand gekomen met de hulp van alle collega’s en de inzet en inzichten van velen, zowel experten als lokale stakeholders en burgers. Ook voor de realisatie ervan zullen we sterk moeten samenwerken.”

Zeven ‘Bruggen Naar Morgen’

De inhoud van het klimaatplan 2030 kan samengevat worden in zeven ‘Bruggen Naar Morgen’.

  • Brug 1: Brugge verwarmt fossielvrij: met focus op het renoveren en fossielvrij verwarmen
  • Brug 2: Brugge is een hernieuwbare elektriciteitsstad: met focus op onze lokale hernieuwbare energieproductie zoals wind, zon en andere
  • Brug 3: Brugge verplaatst zich slim fossielvrij en gezond: met focus op een duurzame mobiliteit
  • Brug 4: Brugge onderneemt klimaatvriendelijk en circulair: met focus op fossielvrij en circulair ondernemen
  • Brug 5: Brugge Smaakt met focus op de Brugse voedselstrategie: eet lokaal, plantaardig en met respect
  • Brug 6: Brugge is klimaatrobuust: met focus op het voorkomen van droogte, hitte en wateroverlast
  • Brug 7: Brugge organiseert zich op een klimaatneutrale toekomst voor iedereen: met focus op samenwerking

Elk van deze bruggen bevat concrete doelstellingen die omgezet worden in concrete acties. Het gaat hier zowel om acties die Stad Brugge zal uitvoeren als acties die samen met andere betrokkenen vorm moeten krijgen. Het stadsbestuur stemt zijn eigen organisatie af op de ambities van dit klimaatplan, met onder andere een intern klimaatteam en een dienstoverschrijdende aanpak om alle stadsdiensten te betrekken in deze gezamenlijke klimaatdoelen.

Communicatie: een belangrijke hefboom

Om Bruggelingen, ondernemingen, organisatie, verenigingen, onderwijsinstellingen te informeren over de ambities van het klimaatplan 2030 werd een publieksbrochure opgemaakt waarin de uitdagingen en de inhoud van het klimaatplan 2030 bevattelijk worden voorgesteld. Per Brug werden telkens ook een aantal getuigenissen opgenomen van Bruggelingen die nu al sterk werk leveren. Per pijler worden ook concrete tips en suggesties opgenomen waar je als Bruggeling, organisatie of onderneming nu al aan de slag mee kan om deze klimaatambities te helpen realiseren.

De publieksbrochure is verkrijgbaar in het ‘Klimaatpunt’, een nieuw informatie-, advies- en ontmoetingspunt in het huis van de Bruggeling. Je kan er terecht voor concrete vragen over hoe het klimaatplan 2030 en hoe de Bruggelingen bij kunnen dragen tot de lokale klimaatdoelen. Stadsmedewerkers helpen je graag op weg met je vragen rond woningrenovatie, het installeren van zonnepanelen, het overschakelen op elektrisch rijden of deelmobiliteit of hoe je je tuin of woning klimaatrobuuster kunt maken. Het klimaatpunt is vanaf dinsdag 22 februari elke weekdag vrij toegankelijk in het Huis van de Bruggeling.

Op de website Brugge.be/klimaat staat een duidelijk overzicht van de inhoud van het klimaatplan en welke acties we in Brugge willen realiseren.

Schepen Minou Esquenet: “Met dit plan leggen we de prioriteit bij de groene transitie. Met de publieksbrochure, het Klimaatpunt en de aangepaste website willen we sterker inzetten op een wervende en positieve communicatie. Van Brugge een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad maken is vooral werken aan een leefbaar Brugge, want het gaat natuurlijk over CO2-uitstoot, maar het gaat ook over de welvaart en het welzijn van onze inwoners en zelfs over innovatie en economie. Dat is het pad dat dit bestuur heeft gekozen, dat van de duurzame en leefbare stad. Het enige wat we fout kunnen doen, is nu niets doen.”

Een klimaatalliantie: samen zorgen voor een klimaatneutraal en -robuust Brugge

Het Klimaatplan 2030 kan enkel slagen als iedereen mee deze doelstellingen helpt realiseren: individuele burgers, huiseigenaars, ondernemers, maar ook de Vlaamse, federale en Europese overheid. Stad Brugge zal een klimaatalliantie opstarten om de samenwerking tussen stakeholders te versterken.

Schepen Minou Esquenet: “Voor de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn om klimaatverandering verder te voorkomen, is de inzet nodig van veel verschillende partijen, dat is duidelijk. Daarom gaan we een taskforce opzetten met de doeners, waarin we de uitdagingen van het klimaatplan 2030 omzetten in concrete acties. Deze klimaatalliantie zal bestaan uit ‘Bruggenbouwers’, en dat kunnen zowel professionals als burgerverenigingen zijn, iedereen die de handen aan de ploeg wil slaan. Samen weten we meer en kunnen we meer in beweging krijgen. Een eerste concrete werf waar we vol op inzetten is de verdere realisatie van het warmtenet in Brugge. Een haalbaarheidsstudie wordt nu afgerond en vormt de basis voor verdere stappen vooruit. Maar ook andere bruggen, zoals die van de hernieuwbare energie, moeten gebouwd en verstevigd worden en daar zal deze klimaatalliantie vorm aan kunnen geven.”

In het Klimaatplan 2030 is ook aandacht voor de klimaatplannen van andere belangrijke stakeholders, zoals de Haven van Zeebrugge. Als economische motor van de regio zet ook de haven belangrijke stappen om de uitstoot van CO2 te verminderen én zich voor te bereiden op de energietransitie. Daarbij zal onder andere de rol van ‘groene waterstof’ zeer belangrijk worden en zal Zeebrugge haar traditie en ervaring als energiehaven kunnen uitspelen.

Om de stad klimaatneutraal en -robuust te maken, zal er sterk moeten worden geïnvesteerd in de renovatie van woningen en gebouwen, bijkomende hernieuwbare energie, een aangepaste mobiliteit en het versterken van het openbaar domein. Dit zal zowel private als publieke investeringen vragen.

Burgemeester Dirk De fauw: “Om deze ambitie te realiseren zullen we niet alleen alle Bruggelingen moeten betrekken, maar roepen we ook de Vlaamse, federale en Europese overheid op om mee deze lokale ambities mogelijk te maken: niet alleen in woorden maar ook in centen. Brugge heeft het Lokale Energie- en Klimaatpact met Vlaanderen goedgekeurd, wat voor de komende drie jaar een extra budget van anderhalf miljoen euro oplevert. Dit zijn belangrijke extra middelen, maar is niet voldoende om al onze ambities te realiseren. De steden kunnen mee het verschil helpen maken om de nationale klimaatdoelstellingen te realiseren, maar de Europese, federale en Vlaamse overheid moeten dan mee de klimaatvriendelijke keuzes stimuleren, via de regelgeving, fiscaliteit én bijkomende investeringsmiddelen. Maar in Brugge wachten we niet: we zoeken in onze eigen meerjarenbudget ruimte voor extra inspanningen en we blijven inzetten op subsidiemogelijkheden. Bestaande en lopende projecten, net zoals bestaande werken- en investeringsplan en de inzet van huidige werkingsmiddelen, stemmen we maximaal af op de ambities van het Klimaatplan 2030.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!