VBRO Evergreen

Hoogste aantal GAS-vaststellingen ooit

Maandagavond werd door de gemeenteraad het GAS-jaarverslag van 2021 goedgekeurd. Met 681 ontvangen GAS-vaststellingen en dus een stijging van 108% t.o.v. vorig jaar (327 GAS-vaststellingen) werd het hoogste aantal GAS-vaststellingen ooit bereikt sinds de toepassing van Gemeentelijke Administratieve Sancties in Brugge.

“We zien vooral een grote stijging in het aantal afval-gerelateerde inbreuken, goed voor zo’n 434 vaststellingen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het gaat dan zowel over de zogenaamde ‘inbreuken op de afvalkalender’ waarbij mensen hun afval te vroeg, te laat of verkeerd gesorteerd buiten plaatsen als o.a. over ‘het sluikstorten naast openbare afvalmanden of op de openbare weg’. Ook klein zwerfvuil (blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken, …) valt hieronder. Dit cijfer was de laatste jaren al aan het stijgen en ook dit jaar is dit opnieuw het geval. Dat is uiteraard geen goede evolutie, zeker als je de inzet bekijkt van de vele stadsmedewerkers die zich dagelijks voor en achter de schermen inzetten voor het netjes houden van onze stad.”

Lachgas

Er werden 149 inbreuken vastgesteld voor ‘Geluidsoverlast of nachtlawaai’, gevolgd door ‘wildplassen’ met 60 vaststellingen en ook voor het ‘bezitten (en gebruiken) van lachgas’ werden er voor het eerst 12 inbreuken vastgesteld sinds de invoering van de ‘Politieverordening op het oneigenlijk gebruik, het ter beschikking stellen en verhandelen van lachgas met als doel het bekomen van een roeseffect’.

“Deze politieverordening kwam er naar aanleiding van het stijgend gebruik van lachgas en het toenemende afval (gebruikte ballonnen en lachgascapsules) dat op de openbare weg gevonden werd”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Er zijn ook ernstige gezondheidsrisico’s verbonden bij het inhaleren van lachgas. Naast het opwekken van hallucinaties ontstaat er een zuurstofgebrek in de hersenen wat kan zorgen voor coördinatieproblemen, valpartijen en bijgevolg verwondingen. Personen die lachgas inhaleren op de openbare weg gaan zich vaak onnatuurlijk gedragen zodat ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen en de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.

Kleinere inbreuken

Daarnaast waren er ook een aantal inbreuken die minder vastgesteld werden, maar die ook voor heel wat overlast kunnen zorgen, zoals onder andere ‘hondenpoep’, ‘loslopende honden’, ‘onkruid’, ‘aanklampen’, ‘het plaatsen van hinderlijke voorwerpen op de openbare weg’…

Burgemeester Dirk De fauw: “We zagen ook veel inbreuken NIET passeren in 2021. Het gaat dan onder andere om inbreuken op de inrichting van de horecaterrassen, op de georganiseerde toeristische wandelingen (gidsen), op het overnachten op de openbare weg, op het uitdelen van publiciteitsmiddelen… Corona zit hier uiteraard voor iets tussen.”

Bemiddeling

Van het totaal aantal ontvangen GAS-vaststellingen werd 78% opgemaakt voor meerderjarigen, 12% voor rechtspersonen en zo’n 10% voor minderjarigen. Voor die laatste categorie is het aanbieden van een bemiddeling als alternatief voor de geldboete een verplicht luik, terwijl dit voor meerderjarigen tot 2020 in Brugge eerder uitzonderlijk werd toegepast.

Sinds 2021 werd het bestaande bemiddelingsaanbod echter verder uitgebreid en kregen ook heel wat meerderjarigen de kans om in te gaan op een bemiddelingsaanbod. In totaal werd er in 116 dossiers een bemiddeling aangeboden, wat dan weer een positieve evolutie kan genoemd worden.

“Het bemiddelingsaanbod is steeds gerelateerd aan de feiten en in samenwerking met heel wat partners en is vooral bedoeld om de ‘schade’ op een alternatieve manier te kunnen herstellen. Vooral voor jongeren en jongvolwassenen is het pedagogische aspect daarin ook heel belangrijk en werd de bemiddeling, na het doorlopen van het hele traject, ook vaak als positief ervaren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Tenslotte werd op vraag van de gemeenteraad de ‘Gemeenschapsdienst’ als alternatieve maatregel in het GAS-kaderreglement opgenomen en zal ook daarmee verder geëxperimenteerd worden.

Meer info over de Gemeentelijke Administratieve Sancties Brugge is terug te vinden op https://www.brugge.be/gemeentelijke-administratieve-sancties

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!