VBRO Evergreen

Luchtkwalteit in Brugge veel verbeterd

De luchtkwaliteit heeft een niet te onderschatten impact op onze gezondheid. Stad Brugge heeft dan ook de ambitie om werk te maken van een steeds betere luchtkwaliteit. “Gecombineerde monitoring toont aan dat luchtkwaliteit in Brugge merkbaar is verbeterd”, zegt schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet.

“In ons beleidsplan staat dat we niet enkel een fijnmazig meetnet uitbouwen en een stappenplan opstellen voor de meest kwetsbare zones, maar ook dat we hierover communiceren met onze inwoners. Alle drie deze voornemens pakken we aan. Vandaag presenteren we een rapport waarin we de informatie die beschikbaar is vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij combineren met lokale data verzameld via metingen door ons stadslabo. De vier belangrijkste vervuilende stoffen – fijn stof, stikstofdioxide, Black Carbon en ozon – zijn onder de loep genomen. En de conclusie is over de hele lijn positief: de luchtkwaliteit in Brugge is de voorbije twee decennia sterk verbeterd”, aldus schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet.

In het Brugse luchtkwaliteitsrapport wordt een overzicht gegeven van de luchtkwaliteit in Brugge, zowel ruimtelijk als in historisch perspectief. De vier belangrijkste luchtpolluenten worden erin besproken: fijn stof (PM2.5 en PM10), stikstofdioxide (NO2), Black Carbon (BC) en ozon (O3). Verschillende polluenten beïnvloeden elkaar ook. Zo reageert ozon met NO2 en is NO2 een voorbode van fijn stof.

Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet: “We zien een verbetering van alle waarden. Zo stellen we vast dat de fijnstofconcentraties aan PM10 en PM2.5 de afgelopen jaren stelselmatig zijn gedaald. De daling valt in het bijzonder op aan de drukke verkeerswegen. Ook voor stikstofdioxide merken we een duidelijke daling doorheen de jaren. De Wereldgezondheidsorganisatie verstrengde de streefwaarde hiervoor evenwel in 2021, dus ook met deze nieuwe ambitie gaan we aan de slag. Door onze westelijke ligging, dicht bij de kust, heeft ozon hier minder impact. We zien dan ook geen stijging voor ozonwaarden in ons meest nabijgelegen meetpunt, namelijk Moerkerke. De verbetering van de luchtkwaliteit is, zoals op Vlaams niveau werd vastgesteld, naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de afname van uitlaatemissies van het wegverkeer en het gebruik van minder vervuilende brandstoffen. Zo is er de verplichte roetfilter in dieselwagens en de ‘real-driving’ uitstoottesten. Ook alle inspanningen die we doen om de mobiliteit te vergroenen, dragen bij aan deze doelstelling: de promotie van autodelen, de elektrificatie van het wagenpark, en constante focus op meer fiets in plaats van wagen.”

Meten is weten

In het luchtkwaliteitsrapport wordt alle gekende informatie over de luchtkwaliteit in Brugge gebundeld, om tot een goed inzicht te komen van de lokale situatie. Stad Brugge blijft de luchtkwaliteit dan ook zorgvuldig verder opvolgen.

“We stelden bovendien een vijfpuntenplan op om ook de komende jaren verder te werken aan een verbetering van de luchtkwaliteit in Brugge. Als eerste actiepunt engageren we ons om een luchtkwaliteitsactieplan op te stellen. Een tweede engagement is dat we een uitgebreide meetcampagne uitvoeren voor stikstofdioxide en ozon. Zo voorzien we een vast meetstation in Zeebrugge om er de evolutie van stikstofdioxide op te volgen. Een van de bestaande vaste fijn stof meettoestellen zullen we inzetten als vast meetstation op het bedrijventerrein Herdersbrug. Ook gaan we Bruggelingen en scholen betrekken. We doen dat door enkele tientallen sensoren aan te bieden en diverse sensibiliserende acties te plannen. Op momenten dat de luchtkwaliteit niet goed is, zullen we onze inwoners snel en duidelijk informeren. Als laatste actiepunt delen we onze eigen luchtkwaliteitsdata met de Vlaamse Milieumaatschappij om zo tot een nog beter inzicht te komen. Met dit vijfpuntenplan hebben we dus een stevig pakket aan maatregelen in handen om ook de volgende jaren de goede luchtkwaliteit in Brugge te verzekeren. Want dat is voor onze gezondheid en voor de natuur rondom ons onmisbaar”, aldus schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet.

Een nieuwe webpagina bundelt alle info over luchtkwaliteit in Brugge: https://www.brugge.be/luchtkwaliteit. Op deze site vind je onder andere informatie over metingen en simulaties van de luchtkwaliteit, een interactieve kaart met de resultaten van de (ultra) fijn stofconcentraties opgemeten door de meetfiets van het Brugse stadslabo en info over het Europees project CityTraq, waarin een demo met multiparametersensoren (NO2, fijn stof en ozon) wordt uitgetest in Brugge.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!