VBRO Evergreen

Voorstelling nieuwe stationsomgeving Brugge

De Vlaamse overheid – het Agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters – en Stad Brugge pakken het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aan: fietsers en voetgangers zullen na de werkzaamheden op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Daarnaast worden de kruispunten op de ring, het stationsplein en de ruimere omgeving heraangelegd zodat deze belangrijke toegangspoort tot Brugge voor de vele gebruikers een veilige en mooie site wordt.

Naar een veilige en aantrekkelijke R30-Stationsomgeving

De omgeving aan het station van Brugge, kant centrum, is vandaag erg druk en niet voor alle weggebruikers even veilig. Auto’s, bussen, voetgangers, fietsers, uitzonderlijk vervoer, taxi’s … komen op te veel momenten samen op het drukke verkeersknooppunt. Op piekuren steken tot 2.500 voetgangers per uur de ring over. Per dag rijden er gemiddeld 15.000 fietsers langs.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Brugge willen in eerste instantie de verkeersveiligheid van alle weggebruikers daar verbeteren, de doorstroming van het verkeer op de ring bewaken en de stationsomgeving aantrekkelijker maken. Het project situeert zich in een belangrijk stadsvernieuwingsgebied met het Concertgebouw, Nieuw Brugge, de stelplaats van De Lijn, de stationsparking en straks de site Minnewater als administratief hart van de Stad.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Aan de Brugse stationsomgeving komen vandaag al verschillende vervoersmodi samen. Er zijn fietsers, voetgangers, steps, het openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer … Vanuit Vlaanderen zetten we samen met onze lokale besturen in op combimobiliteit via Hoppin. Met de aanstelling van de aannemer Boskalis zetten we vandaag een belangrijke stap in de richting van een veiligere en aangenamere stationsomgeving. De stationsomgeving, tevens een belangrijk Hoppinpunt, zal in de toekomst niet alleen veiliger zijn voor de verschillende vervoersmodi maar het zal hier ook aangenamer vertoeven zijn, met voldoende groen. Vanuit Vlaanderen investeren we hier 25,5 miljoen euro:19,5 miljoen vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer en nog eens 6 miljoen als subsidies voor Stad Brugge in het kader van de doortrekking van de fietssnelweg F6 Gent-Brugge onder de R30.”

Gefaseerde aanpak

Sinds 2012 werden stappen ondernomen om dit project aan te pakken met studies van de verschillende mogelijke oplossingen. De voorstellen werden afgetoetst op praktische, juridische en financiële haalbaarheid.

In februari 2022 werd een eerste concept van dit project op een infomarkt aan omwonenden, pers en andere geïnteresseerden voorgesteld. Tussen 2022 en vandaag werd de procedure doorlopen om de opdracht voor deze belangrijke werkzaamheden te gunnen aan een aannemer. Het team bestaande uit aannemer Boskalis en architectuurbureaus Bosch Slabbers en ZJA uit Nederland krijgt de opdracht om de ontwerpplannen verder uit te werken, een omgevingsvergunningsaanvraag op te maken, de uitvoeringsplannen te realiseren en om de werkzaamheden van A tot Z op te volgen, in nauwe samenwerking met Wegen en Verkeer en Stad Brugge.

De realisatie van dit project zal plaatsvinden tussen eind 2024 en 2027 zal in verschillende fases verlopen. De werkzaamheden aan de nutsleidingen starten eind 2024 gevolgd door de eigenlijke werken in 2025. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn op de R30 en de werkzaamheden worden afgestemd op de werven aan de Gentpoort en de brug van Steenbrugge.

Burgemeester Dirk De fauw: “We willen de stationsomgeving ter hoogte van de ring in zijn geheel meer leefbaar en vooral veiliger maken voor alle weggebruikers. Daarnaast willen we ook de ruimtelijke kwaliteit van deze toegangspoort naar het historische stadscentrum verhogen.”

Daarvoor zullen verschillende ingrepen gebeuren:

 • De realisatie van een “Vestenpassage” voor voetgangers en fietsers onder de R30, tussen het Stationsplein en de Vesten zorgt ervoor dat deze weggebruikers de ring niet meer bovengronds moeten dwarsen. Twee kleine nieuwe bruggen over de twee vestingsgrachten brengen de voetgangers naar de Begijnenvest waar ze de keuze hebben om ofwel richting Koning Albert I-park ofwel richting het Minnewater te gaan.
 • Creëren van een voetgangers- en fietserstunnel aan de UNESCO-rotonde (kant ’t Zand) als verbinding tussen het Koning Albert I-park en de achterkant van het voormalige VTI-gebouw en verder aansluitend op de Passantenbrug. Hierdoor vermijden deze weggebruikers het complexe kruispunt aan de Oostmeers/R30 en wordt de Vestenroute verplaatst. De voetgangers en fietsers zullen niet meer moeten wachten aan de verkeerslichten aan de ring maar zullen via de passage aan de UNESCO-rotonde ongehinderd hun weg verder kunnen zetten.
 • Creëren van een fietsers- en voetgangerstunnel van de Vaartdijkstraat onder de R30 naar het fietspad kant vesten (kant Ketsbruggestraat). De leerlingen van het VTI zullen vlot de school kunnen bereiken zonder geconfronteerd te worden met verkeerlichten. Deze passage speelt ook een belangrijke rol voor de fietssnelweg.
 • Compacter en veiliger maken van de kruispunten op de R30 met de Oostmeers, de Chantrellstraat/Hendrik Brugmansstraat en de Ketsbruggestraat. Er komen ook slimme verkeerslichten. De Chantrellstraat krijgt bovendien een busbaan in functie van een optimale bereikbaarheid van de stelplaats van De Lijn.
 • Alle fiets- en voetpaden langsheen de R30 worden heraangelegd en verbreed tot respectievelijk 4 en 2 meter.
 • Verplaatsen van de Kiss&Ride-zone naar het parkeergebouw parking Station.
 • Het station Brugge wordt ook een belangrijk Hoppin-punt waar mensen vlot kunnen overschakelen naar andere vervoersmodi. Er komen 2 Hoppinzuilen op het stationsplein zodat mensen die uit de parking, kiss & ride of (deel)fietsenstalling komen, vlot kunnen overschakelen naar bus of trein.
 • Realiseren van een uitkijkpunt op het water aan de Oostmeers.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Met de ondertunnelingen voor fietsers en voetgangers zal de site niet alleen veiliger zijn, maar maken we ze meteen ook groener en aantrekkelijker. Als schepen van openbaar domein is deze investering in één van de drukste en meest wandelde pleinen van de stad heel belangrijk voor mij. Zowel de pendelaar die in Brugge woont en dagelijks de trein neemt als iedere bezoeker van onze stad zal via het mooie en vernieuwde plein het station kunnen inwandelen. Het station is een belangrijke plaats, het is een plaats waar mensen toekomen en vertrekken, de plaats waar hun eerste en laatste indruk van de stad ontstaat. Bovendien is het ook voor de Brugse fietser en voetganger veiliger en zal het tot meer doorstroming leiden. Het station is het vertrekpunt naar de stad en de Vesten, een park van zeven kilometer lang rond de stad. Deze aanpassing zal aantonen aan de Bruggeling en bezoeker dat Brugge groen, veilig en leefbaar is. Daarnaast wil ik graag de Vlaamse Regering en inzonderheid minister Lydia Peeters uitdrukkelijk bedanken, zij heeft uit haar budget 25,5 miljoen euro uitgetrokken voor dit project. Stad Brugge investeert 7,5 miljoen euro, als schepen van financiën maak ik daar graag budget voor vrij.”

Volgende ingrepen zorgen voor een groene en aantrekkelijke look:

 • Het Stationsplein wordt omgevormd tot een Stationspark, een aantrekkelijke ruimte met veel groen en met een nieuwe mooie fontein in de vorm van het ‘ei’ van de Brugse binnenstad. Deze ruimte is voor vele bezoekers dé toegangspoort tot de stad. Voor de groenaanleg kiezen we voor een groenpalet dat het jaar rond kleur zal brengen op het Stationsplein.
 • De Vestenpassage onder de R30 verbindt het groene StationsPark met de Vesten waar 2 nieuwe mooie bruggen in cortenstaal de verbinding met de Begijnenvest maken. Hierdoor zullen de vele bezoekers en gebruikers van het station dagelijks kunnen geniet van een eerder minder gekend maar zeer mooi gedeelte van de vesten.
 • In functie van goed nabuurschap realiseren een groene buffer waar momenteel de Ketsbruggeparking is.

Humberto Van Nunen, afdelingshoofd van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen: “De komende maanden werkt de aangestelde aannemer Boskalis de aanvraag van de omgevingsvergunning verder uit. Als alles vlot verloopt, kunnen we alle Bruggelingen komende zomer meer informatie meegeven over de planning van de werkzaamheden en de hinder die we verwachten tijdens de werken. We doen er alles aan om die hinder zoveel mogelijk te beperken.”

Kostenplaatje

Het prijskaartje bedraagt ruim 33 miljoen euro. Het geraamde aandeel van Wegen en Verkeer in de projectkost bedraagt 19.456.310 euro (all in) en het geraamde aandeel van de Stad bedraagt 13.513.690 euro (all in), maar via een bijkomend Vlaams subsidiekanaal zal Stad Brugge van haar aandeel nog ruim 6 miljoen euro kunnen recupereren.

Meer info

Via de verschillende kanalen van Stad Brugge en via bewonersbrieven worden alle betrokkenen (omwonenden, bewoners, ondernemers, …) op de hoogte gehouden over het verloop van dit project.

De volgende stap is de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag. In het kader van deze aanvraag zal rond de zomer nog een infomarkt georganiseerd worden, waar o.m. ook de ‘minder hinder’-planning zal worden toegelicht.

Alle info is terug te vinden op www.brugge.be/r30stationsomgeving

Visual©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!